-SÖZLEŞMELERDE TAHKİM ŞARTI

Taraflar aralarındaki sözleşmeye aşağıdaki şekilde bir tahkim şartı eklerlerse bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklar GTO Tahkimi tarafından çözülebilir.

“Bu sözleşmeden veya bu sözleşme ile ilgili olarak doğacak ihtilaflar, GTO Tahkim Esasları hükümleri uyarınca tahkim yoluyla çözülür.”