Loading...

TAHKİM BAŞVURUSU

Ticaret ve sanayi erbabının, ticari veya sınai ihtilaflarının, tahkim yoluyla çözümünü istedikleri takdirde, akdedecekleri sözleşmelere, “BU SÖZLEŞMEDEN VEYA BU SÖZLEŞME İLE İLGİLİ OLARAK DOĞACAK İHTİLAFLAR, GTO TAHKİM ESASLARI HÜKÜMLERİ UYARINCA TAHKİM YOLUYLA HALLEDİLİR” şartının (TAHKİM ŞARTI) konulması veya bu konuda hakemlik sözleşmesi yapılması, hakem seçimi ve sayısıyla ilgili bilgilerin de belirtilmesi ve anlaşmazlık vukuunda, Gaziantep Ticaret Odası’na başvurması yeterli olacaktır.

Tahkime başvurmak isteyen taraf, başvurusunu GTOTAM Sekreterliğine sunar.

Başvuru harcı yatırılır.

Sekreterlik, başvuruyu davalıya tebliğ eder. Davalı 30 gün içinde sekreterliğe cevap dilekçesini sunar ve dilekçe teatisi devam eder.

Sekreterlik idari masraflar ile hakem ücreti ve masraflarını karşılayacak avans miktarını belirler ve taraflara bildirir. Avans miktarı davacı ve davalı tarafından eşit olarak ödenir.

Sekreterlik hakem kurulunun oluşturulması işine devam eder; taraflarca hakem seçilemediği hallerde hakemler yönetim kurulu tarafından seçilirler.

Hakemler Sekreterliğe tarafsızlık, bağımsızlık ve elverişlilikle ilgili yazılı bir beyanda bulunur.

Hakem kurulunun oluşmasından sonra masraf avansının ödenmiş olması şartıyla Sekreterlik dosyayı hakem kuruluna iletir.

Yargılama sırasında hakem kurulu taraflardan delil veya tanık isteyebilir, keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırabilir.

Taraflar yazılı beyanlarıyla duruşma yapılmasının istemediği takdirde, hakem kurulu sadece dosya ve belgeler üzerinden uyuşmazlığı karara bağlayabilir.

Bütün duruşmalar tutanağa geçirilir. Taraflar tutanağın bir örneğini alabilir.

Tahkim yeri, kural olarak Gaziantep Ticaret Odası’ dır. Hakem kurulu, taraflara danışarak duruşmanın herhangi bir yerde yapılmasına kara verebilir.

Hakem kurulu, tahkim yargılaması sırasında ticari sırların ve gizli bilgilerin korunması için gerekli önlemleri alır. Taraflar ve temsilcileri de gizlilik hükümlerine uymakla yükümlüdür.

Üç hakemli uyuşmazlıklarda hakem kurulunun ilk toplantı tutanağını düzenlediği tarihten itibaren bir yıl içinde esas hakkında karar verilir. Tek hakemli davalarda bu süre hakemliği kabul etme tarihinden itibaren başlar.

Hakem Heyeti tarafından alınan kararlar temyiz edilebilir veya kararlar aleyhine iadeyi muhakeme talep olunabilir.

Hakem veya Hakem Heyeti kararları mahkemeye tevdi edilerek tasdik ve icra olunur.

Hakem kararına karşı açılacak bir iptal davası sonucunda karar iptal edilirse, taraflar uyuşmazlığın çözümünde aynı veya farklı hakemlerden oluşan bir Hakem Heyeti seçebilir.

Üyelerimiz yapmış oldukları sözleşmelerine aşağıdaki örnek tahkim şartını koyabilirler.

TAHKİM ŞARTI

Taraflar aralarındaki sözleşmeye aşağıdaki şekilde bir tahkim şartı eklerlerse bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklar GTO Tahkimi tarafından çözülebilir.

“Bu sözleşmeden veya bu sözleşme ile ilgili olarak doğacak ihtilaflar, GTO Tahkim Esasları hükümleri uyarınca tahkim yoluyla çözülür.”

Ayrıca taraflar istedikleri takdirde örnekteki gibi TAHKİM SÖZLEŞMESİ de imzalayabilirler.