GAZİANTEP TİCARET ODASI

 TAHKİM ESASLARI

GENEL HÜKÜMLER

Amaç

Madde 1 – Bu esasların amacı;  5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 12’nci maddesinin 2’nci fıkrasının (c) bendi ve Oda Muamelat Yönetmeliğinin Tahkim Başlıklı 6. Bölümü uyarınca,  yerli ve yabancı firmaların arasında çıkan iktisadi, ticari ve sınaî alanlardaki anlaşmazlıklara tahkim yoluyla çözüm bulunmasını sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2 – Bu esaslar, Gaziantep Ticaret Odası tahkim kurallarını kapsar.

Dayanak
Madde 3 – Bu esaslar; Milletlerarası Tahkim Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’na dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 – Bu esaslarda;

Kanun                            : 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununu

Esaslar                          : Gaziantep Ticaret Odası Tahkim Esaslarını,

GTO                                : Gaziantep Ticaret Odasını,

Meclis                            : GTO Meclisini,

Yönetim Kurulu          : GTO Yönetim Kurulunu,

Hakem ve Bilirkişiler    : GTO Meclisince onaylanan Hakem ve Bilirkişileri,

Hakem Heyeti               : Bir anlaşmazlığın tahkim esaslarına göre çözümü için belirlenen hakem ya da hakemleri,

Tahkim Sekretaryası    : GTO Genel Sekreterliğince görevlendirilen birimi

Firma                              : Gerçek veya tüzel kişileri,

Davacı                           : Tahkim isteminde bulunan bir veya birden fazla davacıyı,

Davalı                            : Kendisine karşı tahkim yoluna başvurulmuş, bir uyuşmazlığın tarafı olan bir veya birden fazla davalıyı,

Tarife                              : GTO tahkim ücret tarifesini, ifade eder.

TAHKİM ESASLARI

 2.1. TAHKİM SÜRECİ

Tahkim anlaşması veya Tahkim Şartı

Madde 5 – Tahkim sürecinin başlatılabilmesi için taraflar arasında bir tahkim anlaşması veya geçerli bir Tahkim Şartının bulunması gereklidir. Tahkim anlaşması, asıl sözleşmeye konan tahkim şartı ile veya ayrı bir sözleşme şeklinde yapılabilir. Tahkim anlaşması, yazılı olarak yapılır. Tahkim anlaşmasına imza atacak kişi vekil ise vekilin tahkim yargılaması için temsil ve imzaya yetkili olduğuna dair yetkisi olması şarttır.

Tahkim talebi

Madde 6 – Uyuşmazlığın taraflarından en az birinin Gaziantep Ticaret Odası üyesi olması genel esas olmakla birlikte aksi durumlar için Yönetim Kurulu yetkilidir. Tahkime müracaat etmek isteyen taraf, odaya yazılı olarak talepte bulunur. Tahkim Sekretaryası, talebin alındığını ve tarihini gösteren bir belgeyi düzenleyip talepte bulunan tarafa verir. Başvuru üzerine, taraflar arasında geçerli bir tahkim şartı veya sözleşmesinin mevcut olup olmadığı sekretarya tarafından araştırılır.

Tahkim yargılaması, talebin sekretarya tarafından alınıp Gaziantep Ticaret Odası Tahkim Ücret Tarifesine göre belirlenen gider avansının ödendiğine dair makbuzun sekretaryaya verildiği tarihte başlamış sayılır. Aksi takdirde talep, işleme konulmaz.

Tahkim talebinin kapsamı

Madde 7 – Tahkim talep dilekçesi ve ekleri, hakem sayısı ile karşı tarafın sayısının toplamından bir fazla nüsha olarak hazırlanır ve Sekretaryaya teslim edilir.

Tahkim Talebi aşağıdaki hususları kapsar:

 1. Tarafların adı, soyadı veya unvanı, tâbiiyetleri, adres ve iletişim bilgileri ile sıfatları.
 2. Talebin konusu ve miktarı, talebin dayandığı olgular, uyuşmazlığa ilişkin açıklamalar ve ilgili deliller.
 3. Tahkim anlaşması ve ilgili belgeler.
 4. Hakemlerin seçimi ve sayısı ile ilgili bilgiler, talepte bulunan tarafça seçilmesi gereken bir hakem varsa, bu hakemin ismen önerilmesi.
 5. Uygulanacak hukuk hakkındaki açıklamalar.
 6. Talepte bulunanın veya vekilinin imzası.

Sayılan bu hususlarda eksik bulunduğu takdirde sekretarya, tahkim talebini tamamlanmak üzere davacıya iade eder.

Karşı Tarafa Tebliğ

Madde 8 – Sekretarya bu suretle kendisine sunulan tahkim talebini, dava dilekçesi olarak, ekleri ile birlikte cevap için, gecikmeksizin davalı tarafa tebliğ eder.

Cevap Dilekçesi

Madde 9 – Davalı taraf, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde dilekçe ile cevap verir.

Cevap dilekçesi ve ekleri, hakem sayısı ve karşı tarafın sayısının toplamından bir fazla nüsha olarak hazırlanır ve Sekretaryaya teslim edilir.

Cevap dilekçesi aşağıdaki hususları kapsar:

 1. Tarafların adı, soyadı veya unvanı, tâbiiyetleri, adresleri ve sıfatları.
 2. Cevabın konusu, dayandığı vakıalar ve uyuşmazlığa ilişkin açıklamalar, ilgili deliller ve belgeler.
 3. Hakemlerin seçimi ve sayısı ile ilgili bilgiler, davalı tarafça seçilmesi gereken bir hakem varsa, bu hakemin ismen önerilmesi.
 4. Tahkimin yeri ve dili, uygulanacak hukuk hakkındaki açıklamalar.
 5. Davalı tarafın veya vekilinin imzası.

Cevap Süresinin Uzatılması

Madde 10 – Davalı taraf, gerekçelerini belirtmek kaydıyla, cevabını verebilmek için Yönetim kurulundan sürenin en fazla 30 gün daha uzatılmasını isteyebilir.

Karşı Dava

Madde 11 – Karşı dava açmak isteyen davalı taraf, bu davasını cevap dilekçesi ile birlikte açar.

Karşı dava dilekçesi hakkında, 6 ncı maddenin (d) ve (e) fıkraları hariç, diğer hükümleri uygulanır.

Cevap ve Karşılık Dava Dilekçesinin Tebliği

Madde 12 – Cevap ve varsa karşılık dava dilekçeleri, ekleri ile birlikte, davacı tarafa Sekretarya tarafından gecikmeksizin tebliğ edilir.

İkinci Cevap ve Süreleri

Madde 13 – Davacı taraf, cevap ve varsa karşılık dava dilekçelerinin kendisine tebliğinden itibaren 30 gün içinde bunlara cevap verir.

Davalı taraf da, davacının bir önceki fıkradaki cevaplarının kendisine tebliğinden itibaren 30 gün içinde cevap verir.

Karşılık davanın davalısı olan asıl davanın davacısı, karşılık davacının cevabının kendisine tebliğinden itibaren 30 gün içinde cevap verir.

Taraflar, gerekçelerini göstermek kaydıyla, 30 günü geçmemek üzere, bu sürelerin uzatılmasını Yönetim Kurulundan isteyebilirler.

Tebligat

Madde 14 – Sekretarya, hakem veya hakem heyeti ve taraflar arasındaki tüm tebligat ve yazışmalar, imza karşılığı, muhataba veya temsilcisine bilinen en son adresinde yapılır. Tarafların açık onayı olması halinde, tebligat elden yapılabileceği gibi, kargo, kurye, faks, teleks veya muhataba gönderildiğine dair herhangi bir kayıt içeren diğer telekomünikasyon araçları ile de yapılabilir.

Sürelerin Başlaması ve Sona Ermesi

Madde 15 – Bu Tüzük gereğince belirlenen süreler, tebligatın yapıldığı ilk gün hesaba katılmaksızın işlemeye başlar; son günün çalışma saati bitiminde sona erer. Sürenin son günü, tatil gününe rastlarsa, süre tatili takip eden ilk iş günü mesai saati bitiminde sona erer.

2.2  HAKEM HEYETİ

Hakemlerin sayısı

Madde 16 – Taraflar, uyuşmazlığı çözecek hakem sayısı konusunda serbestçe anlaşabilirler; ancak hakemlerin sayısı tek sayı olmak zorundadır.

Aksine yazılı anlaşma olmadıkça ihtilaf tek hakem tarafından çözümlenir. Ancak Yönetim Kurulu uyuşmazlığın konusu olan meblağ ve davanın niteliğine göre uyuşmazlığı üç ve daha fazla hakemin çözmesine karar verebilir.

Hakemlerin seçimi

Madde 17 – Taraflar, uyuşmazlığın tek hakemle görülmesi konusunda anlaşmışlarsa, hakemi birlikte belirleyip Yönetim Kurulunun onayına sunarlar. Ancak dava dilekçesinin davalı tarafından alındığı tarihten itibaren 30 gün veya kendisine tanınan ek süre içerisinde hakemi taraflar belirleyemezlerse 15 gün içinde hakem, Yönetim Kurulu tarafından atanır.

Taraflar uyuşmazlığın üç veya daha fazla hakemle görülmesi konusunda anlaşmışlarsa, bu takdirde davacı dava dilekçesinde davalı da cevap dilekçesinde kendi hakemini veya hakemlerini belirleyip Yönetim Kurulunun onayına sunmalıdır. Hakemini veya hakemlerini belirleyip onaya sunmayan tarafın yerine de en geç 15 gün içinde Yönetim Kurulu hakem veya hakemleri atar.

Hakemlerin sayısı ile ilgili bir anlaşmanın bulunmaması ya da tarafların hakemlerin sayısı üzerinde anlaşamamaları halinde, uyuşmazlığın tek hakem ya da bir hakem kurulu tarafından çözüme bağlanması konusunda yönetim kurulu karar verir. Yönetim kurulu, kararında uyuşmazlığın zorluğu, miktarı ve en kısa sürede çözümü bakımından tarafların menfaatlerini göz önünde bulundurur.

Hakem Heyetine başkanlık edecek hakemi taraflar anlaşarak belirleyebilir. Aksi halde Hakem Heyeti Başkanını, atanmalarının tamamlanmasını takiben 15 gün içinde Hakem Heyeti belirler. Bu süre içerisinde, söz konusu hakemin belirlenememesi halinde, Hakem Heyeti başkanını da Yönetim Kurulu en geç 7 gün içinde belirler.

Yönetim kurulu üyeleri ile sekretarya görevlileri, taraflar muvafakat etmedikçe hakem olamazlar.

Hakemini seçen taraf, hakemin kimliğinin karşı tarafa bildirilmesi halinde önerdiği hakemi değiştiremez.

Yönetim Kurulu, kendisi tarafından atanacak olan hakem veya hakemleri, GTO meclisince onaylanan hakem listesinden seçer.

Yasak ve yükümlülükler

Madde 18 – Oda’da hakem olarak görev yapanlar, kendilerini, eşlerini ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve birinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımları ile evlatlıklarını ilgilendiren işlerde görev alamaz.

Taraflarca yada Yönetim Kurulunca atanan her hakem, hakemlik görevini tarafsızlık içerisinde yerine getirmekle yükümlüdür.

Kendisine hakemlik önerilen kimse bu görevi kabul etmeden önce, tarafsızlığından şüphe etmeyi haklı kılan sebepler varsa, bunları 2 gün içinde tahkim sekretaryasına bildirmek zorundadır. Hakemler, göreve başladıktan sonra, ortaya çıkan bu gibi sebepleri de aynı şekilde bildirmekle yükümlüdür.

Hakemlerin reddi, çekilme ve yeni hakem atanması

Madde 19 – Taraflar, aksi kararlaştırılmadıkça hakem atanmasından veya red sebebinin taraflarca öğrenilmesinden itibaren 7 gün içinde hakemi reddedilebilir.

Red talebi, sebebi ve delilleri ile birlikte yazılı olarak Sekretaryaya bildirilmek suretiyle yapılır. Sekretarya red talebini ve eklerini diğer tarafa, reddedilen hakem de dâhil olmak üzere hakemlere bildirir. Diğer taraf ve hakemler bildirimden itibaren 7 gün içerisinde red talebi hakkındaki görüşlerini yazılı olarak Sekretaryaya bildirirler.

Sekretarya red talebi ile buna ilişkin görüşleri vakit geçirmeksizin Yönetim Kuruluna sunar. Yönetim Kurulu en geç 15 gün içinde red talebi hakkında nihaî kararını verir. Bu karar taraflara ve hakemlere bildirilir. Yönetim Kurulu kararın gerekçesini bildirmek zorunda değildir.

Hakemler de, hakem olarak belirlendiklerini öğrendikleri yazılı tebliği takiben en geç 2 gün içinde bir yazıyla Oda’ya başvurarak hakemlikten çekilebilirler.

Yeni hakem atanması

Madde 20 – Ölüm, ehliyetin kaybı, ayırt etme gücünün yitirilmesi, çekilme, red talebinin kabulü veya tüm tarafların isteği gibi herhangi bir sebeple hakemlerden birinin görevi sona ererse, yerine o hakemin atanması hakkındaki usule uyularak yeni bir hakem atanır.

Herhangi bir nedenle görevini ifa etmediği veya edemeyecek hale geldiği belirlenen hakemin görevine, tarafların ve hakemlerin görüşleri alındıktan sonra Yönetim Kurulu tarafından son verilebilir veya kalan hakemlerle tahkime devam edilmesine karar verebilir.  Hakemin değiştirilmesine karar verilirse bu esaslardaki usule uyularak yeni bir hakem atanır

Bir veya birden çok hakemin yukarıdaki fıkralarda belirtilen sebeplerle yeniden atanması tahkim süresinin işlemesini durdurmaz.

2.3 TAHKİM YARGILAMA USULÜ

Dosyanın Hakem Heyetine tevdii

Madde 21 – Sekretarya, Hakem veya Hakem Heyetinin kesinleşmesinden ve gider avansı yatırıldıktan sonra davacı tarafından Oda’ya verilmiş olan dilekçe ve eklerini Hakem Heyetine tevdii eder.

Hakem Heyeti, dava dilekçesi ve eklerinin kendisine ulaşmasını takiben 5 gün içinde tahkikatın şekli ve zamanını belirler ve dava dilekçesini davalıya tebliğ ederek yazılı savunmasını ister. Hakem Heyeti tahkikatın yapılmasını içlerinden birine bırakabilir.

Tahkim yeri

Madde 22 – Tahkim yeri;  taraflarca başka bir yer belirlenmemişse,  Gaziantep Ticaret Odası hizmet binasıdır. Ancak Hakem Heyeti, gerekli gördüğünde tarafların da rızasını alarak duruşmaları ve toplantıları uygun bulacağı başka bir yerde de yapabilir.

Tahkim dili

Madde 23 – Taraflar tahkim yargılamasında kullanılacak dil veya dilleri seçmekte   serbesttir. Tahkim yargılaması Türkçe veya Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından tanınmış devletlerden herhangi birinin resmi dili ile yapılabilir.

Hakem Heyeti, tarafların ibraz ettiği belgelerin tahkim yargılamasında kullanılan dile çevirisi ile birlikte sunulmasına karar verebilir.

Usul ve esasa uygulanacak kurallar

Madde 24 – HMK 424. Maddesi gereğince, Taraflar tahkim yargılamasında uygulanacak kuralları, bu Esasların emredici hükümleri saklı kalmak kaydıyla serbestçe kararlaştırabilirler.

Bu esaslarda öngörülmüş veya taraflarca kararlaştırılmış bir kural bulunmayan hallerde uygulanacak usul kurallarını Hakem Heyeti belirler.

Taraflar tahkim yargılamasında eşit hak ve yetkiye sahiptirler.

Hakem Heyeti, taraflara iddia ve savunmalarını yapabilmeleri için yeterli fırsatı ve zamanı tanımak, bu konuda tarafsızlık ve eşitlik ilkesine uygun davranmak zorundadır.

Bu Esaslarda yer alan hükümlerden herhangi birine veya yargılamaya uygulanan diğer kurallara, Hakem Heyeti tarafından verilen talimata veya taraflar arasındaki tahkim sözleşmesinde yer alan herhangi bir hükme veya yargılamanın idaresine, usulüne uygun olarak ve süresi içerisinde itirazda bulunmadan yargılamaya devam eden taraf, itiraz hakkından feragat etmiş sayılır.

Hakem Heyeti, taraflar arasındaki sözleşme hükümlerini ve onların uyuşmazlığının esasına uygulanmak üzere seçtikleri hukuk kurallarını uygulayarak kararını verir. Taraflar uygulanacak hukuk konusunda aralarında bir anlaşma yapmamışlarsa, Hakem Heyeti uyuşmazlığın esasına uygun bulduğu hukuk kurallarını tatbik eder.

Hakem Heyeti uyuşmazlığı ancak tarafların açıkça yetki verdikleri hallerde, hak ve nesafet kurallarına göre veya dostane aracı olarak karara bağlamaya yetkilidir.

Taraflar veya vekilleri, davanın devamı süresince dava dosyasını inceleyebilir. Hakem veya Hakem Heyeti ile görevli personel ilgililerin bu taleplerini karşılamakla yükümlüdür.

Görev belgesi

Madde 25 – Hakem Heyeti, dosyanın Sekretarya tarafından kendisine tevdiinden itibaren 2 ay içerisinde, belgelere dayanarak veya tarafların huzurunda bir görev belgesi hazırlar. Bu belge, aşağıdaki hususları kapsar:

 1. Tarafların adları ve soyadları veya unvanları, tâbiiyetleri ve davadaki sıfatları.
 2. Tahkim süresince geçerli sayılacak adresleri.
 3. Tarafların, iddialarının, savunmalarının ve taleplerinin özeti.
 4. Çözüme kavuşturulması gereken uyuşmazlık konuları.
 5. Hakem Heyetini oluşturan hakem veya hakemlerin adı, soyadı, tâbiiyeti, adresi.
 6. Tahkim yeri ve dili.
 7. Tahkim süresi ve bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihi.
 8. Uyuşmazlığa uygulanacak kurallarla ilgili açıklamalar.
 9. Uyuşmazlığın niteliği dolayısıyla gerekli görülen diğer kayıtlar.

Hazırlanan görev belgesi, hakem veya hakemler ve taraflarca imzalanıp, sekretaryaya teslim edilir ve yargılamaya devam edilir.

Taraflardan biri görev belgesinin hazırlanmasına katılmaz veya görev belgesini imzalamaktan imtina ederse, bu durum Sekretaryaya bildirilir. Yönetim Kurulu, tarafın imtina sebebini dikkate alarak görev belgesinin ya yeniden düzenlenmesine ya da mevcut haliyle onanmasına karar verir. Onamaya karar verilmesi halinde yargılamaya devam edilir.

Duruşma

Madde 26 – Hakem Heyeti yargılamanın dosya üzerinden yürütülmesine karar verebileceği gibi, duruşma yapılmasına da karar verebilir. Hakem Heyeti duruşma yapılmasına karar verirse tespit edeceği duruşma gününü taraflara tebliğ eder. Taraflar, duruşmalara bizzat veya yetkili temsilcileri vasıtasıyla katılabilecekleri gibi, yanlarındaki danışmanlarından da yardım alabilirler.

Usulüne uygun bir şekilde davet edilmiş olmasına rağmen, taraflardan biri geçerli mazereti olmaksızın duruşmaya katılmazsa, Hakem Heyeti duruşmayı yapıp, yargılamaya devam edebilir ve yalnızca diğer tarafı dinleyerek dosya üzerinden karar verebilir. Hakem huzurunda gıyap muamelesi cereyan etmez.

Duruşmalarda sonucu etkileyecek mahiyetteki beyanlar ve ibraz edilen belgeler tutanağa eklenir.

Hakem veya Hakem Heyeti huzurunda sulh, feragat ve kabulde bulunulabilir. Bu takdirde yapılan beyanlar da tutanağa geçirilir. Tutanaklar Hakem Heyeti tarafından imzalanır. Taraflar tutanağın örneğini alabilir.

Bilirkişi, keşif, tanık

Madde 27 – Hakem Heyeti, dosyayı inceledikten sonra, tarafların da görüşünü alarak, bilirkişiye başvurulmasına, keşif yapılmasına ya da taraflarca gösterilen tanıkların yahut özel bilirkişilerin dinlenmesine karar verebilir.

Tanık veya bilirkişi, duruşmada yahut keşif esnasında açıklamalarını sözlü olarak yapabileceği gibi yazılı da yapabilir. Hakem Heyeti tanık veya bilirkişilere tarafların da soru sormalarına izin verebilir.

Bilirkişinin görüşünü yazılı olarak bildirmesi gereken hallerde Hakem Heyeti, dosyayı ve ilgili belgeleri bilirkişiye tevdii edilerek, verilen süre içerisinde vardıkları sonucun rapor olarak sunulmasına karar verebilir.

Keşif yapılmasına karar verilirse, keşfin yapılacağı gün ve saat taraflara bildirilir. Taraflar bildirilen gün ve saatte keşif yapılacağı yere gelmeseler dahi, keşif, Hakem Heyetince icra edilir.

Gizlilik

Madde 28 – Hakem Heyetinin ve tarafların onayı saklı kalmak kaydıyla, yargılama ile ilişkisi olmayan kişiler duruşmalara katılamazlar.

Hakem Heyeti, dosyadan anlaşılan, taraflara ait ticarî sırların ve gizli bilgilerin korunması için gerekli önlemleri alır.

Taraflar, hakemler, Yönetim Kurulu Üyeleri ve sekreterlikte görevli olup tahkim yargılamasıyla ilgisi bulunan kişiler, tahkim yargılamasına katılanlar, tanıklar, bilirkişiler tahkimin gizliliğini korumakla yükümlüdür.

Ek delil

Madde 29 – Hakem Heyeti, yargılama esnasında gerekli görmesi halinde, taraflardan herhangi birinin ek delil sunmasına karar verebilir.

2.4. KARAR

Karar verme süresi

Madde 30 – Hakem Heyeti 1 yıl içinde kararını verir. Bu süre, görev belgesinin taraflar ve hakemlerce imzalanmasından veya itiraz halinde Yönetim Kurulunun onaylamasından itibaren işlemeye başlar ve tarafların yazılı muvafakati ile veya geçerli bir sebep üzerine Yönetim Kurulunca uzatılabilir.

Tahkim müddeti, tarafların açık ve yazılı muvafakatlerine veya taraflardan birinin yahut hakem veya Hakem Heyetinin isteği üzerine yetkili mahkemece alınacak karara binaen de uzatılabilir.

Tahkikat veya duruşma esnasında ceza davasına konu teşkil eden bir sahtelik hadisesi meydana gelirse ceza mahkemesince bu konuda karar verilinceye kadar soruşturma ertelenir ve tahkim müddeti cereyan etmez.

Tahkim müddeti geçtikten sonra hakem veya Hakem Heyetince yapılan işlemler ve verilen kararlar batıl olup, taraflar arasındaki anlaşmazlık yetkili mahkeme tarafından çözümlenir.

Kararın verilmesi ve kapsamı

Madde 31 – Karar, Hakem Heyetinin üç veya daha fazla üyeden oluştuğu hallerde oybirliği veya oyçokluğu ile, çoğunluk sağlanamayan hallerde Hakem Heyeti başkanı tarafından verilir. Bu durumda karşı oy kullananın görüşlerine kararda yer verilir. Toplantılarda çekimser oy kullanılamaz.

Karar;

 1. Tarafların, varsa temsilcilerinin adları, soyadları, unvanları, sıfatları ve adreslerini,
 2. Kararın gerekçesini, dayanılan hukuki sebepleri, tazminata ilişkin istemlerde hükmedilen tazminat miktarını,
 3. Hüküm altına alınan hususları,
 4. Tahkim yerini ve kararın tarihini,
 5. Karara katılan hakemlerin adlarını, soyadlarını, imzalarını, varsa karşı oylarını,
 6. Karara karşı iptal davası açılabileceği,
 7. Tahkim yargılamasına ilişkin giderler ile giderlerin paylaştırılmasına ilişkin hususları, kapsar.

Hakem Heyeti kararı, tahkimin yapıldığı yerde ve Hakem Heyeti üyeleri tarafından imzalandığı günde verilmiş sayılır.

Aksi kararlaştırılmadıkça, Hakem Heyeti kısmî karar da verebilir.

Tahkim giderlerinin karara bağlanması

Madde 32 – Hakem Heyeti kararında, esas ile birlikte tahkim giderleri de hükme bağlanır. Buna göre, giderlerin hangi tarafça ödeneceği veya taraflar arasında hangi oranda bölüşüleceği belirlenir. Tahkim giderlerine; hakem ve bilirkişi ücretleri, geçici, idarî ve ek giderler, hakem ve bilirkişilerin yol ve konaklama masrafları ile keşif ve tanık giderleri ve taraflarca yapılan diğer giderler dâhildir.

Kararın tebliği

Madde 33 – Hakemlerce imzalanmış kararının aslı sekretaryaya teslim edilir. Sekretarya tarafından, ancak bütün tahkim giderleri ödendikten sonra taraflara birer suret tebliğ edilir. Tarafların veya vekillerinin dışında hiç kimseye kararın aslı ve/veya sureti verilmez.

Bu Esas uyarınca verilen ve taraflar için bağlayıcı olan Hakem Heyeti kararlarının aslı sekretarya tarafından muhafaza edilir.

Taraflardan birinin talebi üzerine bu karar dava dosyası ile birlikte yetkili mahkeme kalemine tevdi edilir. Mahkeme alınan kararı taraflara tevdi eder. Bu karar taraflar hakkında tebellüğ tarihinden itibaren mevcut sayılır.

Kararın düzeltilmesi, yorumu ve tamamlanması

Madde 34 – Hakem Heyeti, kararda bulunan sonradan farkına vardığı hesap, yazım ve benzeri hataları 15 gün içinde re’sen düzeltebilir.

Taraflardan her biri, hakem kararının kendisine tebliğinden itibaren 30 gün içinde, Hakem Heyetine başvurarak, kararda bulunan hesap, yazım ve benzeri maddî hataların düzeltilmesini, kararın tümünün veya bazı bölümlerinin yorumlanmasını, görev belgesinde yer alıp da karara bağlanmamış bir husus varsa bunun tamamlanmasını yazılı olarak talep edebilir. Hakem Heyeti karşı tarafın da görüşünü alarak kararını 30 gün içinde verir. Düzeltme, yorum ve tamamlama kararları, taraflara tebliğ edilir ve hakem kararının bir parçasını oluşturur.

Hakem Heyeti kararının onayı ve uygulanması

Madde 35 – Hakem Heyeti tarafından alınan kararlar temyiz edilebilir veya kararlar aleyhine iadeyi muhakeme talep olunabilir.

Hakem veya Hakem Heyeti kararları mahkemeye tevdi edilerek tasdik ve icra olunur.

Hakem kararına karşı açılacak bir iptal davası sonucunda karar iptal edilirse, taraflar uyuşmazlığın çözümünde aynı veya farklı hakemlerden oluşan bir Hakem Heyeti seçebilir.

2.5 TAHKİM GİDERLERİ

Tahkim masrafları ve hakem ücretleri 

Madde 36 – Tahkim masrafları; iş ve işlem giderleri, tebligat giderleri, duruşma giderleri, hakemlerin yol ve konaklama giderleri, ek personel görevlendirilmesi halinde personele ödenecek ücretler, bilirkişilik, eksperlik ve danışmanlık ücretleri ile Hakem Heyetinin dava ile ilgili olduğuna kanat getirdiği diğer giderlerden oluşur. Tahkim masrafları, tahsil edilmiş olan avanstan karşılanır. Tahkim sonunda alınan avans mahsup edilerek kapatılır. Hakem Heyeti tarafından görevlendirilecek bilirkişi ve eksperlere Tahkim heyetinin vermiş olduğu karara uygun olarak ücret ödenir.

Oda, verdiği tahkim hizmeti karşılığında meclisçe belirlenen tarifelere uygun olarak hizmet bedeli alabilir.

Hakem ücretleri, meclis tarafından onaylanan tarife uyarınca belirlenir.

Hakemlik ücreti tahkim yargılamasının sona ermesi ile hak edilir. Hakem Heyetinde başkanın ücreti, hakemlerden her birine ödenecek hakem ücretinin yüzde on fazlası olarak hesaplanır.

Hakem, taraflarca kararlaştırılan niteliklere sahip olmadığı, taraflarca kararlaştırılan tahkim usulünde öngörülen bir ret sebebi mevcut bulunduğu, tarafsızlığından şüphe etmeyi haklı gösteren hâl ve şartlar gerçekleştiği durumlarda reddedildiğinde, tahkim yargılamasında görevi kabul etmesine rağmen haklı bir neden olmaksızın görevini yerine getirmekten kaçındığı takdirde ve hukukî veya fiilî sebeplerle görevini hiç ya da zamanında yerine getiremediği takdirde, çekilmesi veya tarafların bu yönde anlaşmaları ile görevi sona erdiğinde veyahut asliye hukuk mahkemesinin hakemin yetkisinin sona erdirilmesi konusunda karar verdiği takdirde hakem ücreti ödenmez.

Ücretin kısmen hak edilmesi, kısmi karar alınması, iptal davası sonucunda hakemin davaya yeniden bakması, davanın konusuz kalması, geri alınması, feragat kabul ve sulh durumlarında hakemlere Milletlerarası Tahkim Kanunu ile Adalet Bakanlığınca yayımlanan Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ hükümlerine göre ücret ödenir.

Gider avansı

Madde 37 – Sekretarya başvuru üzerine, meclisçe onaylanan tarife üzerinden gider avansı miktarını belirler. Gider avansı, taraflarca eşit olarak ödenir. Avans miktarı, tahkim sürecinde Hakem Heyeti tarafından değiştirilebilir. Karşı dava durumunda sekretarya bunların her biri için avans miktarını ayrı ayrı belirler. Bu durumda taraflar kendi talebini karşılayan masraf avansını ödemekle yükümlüdür. Bir tarafın kendisine düşen payı ödememesi halinde, diğer taraf tüm avans tutarını ödeyebilir.

Gider avansının ödenmemesi halinde Sekretarya tahkim sürecini durdurur ve avansının yatırılması için (15) günlük bir ek süre verir.

Ek süre içinde de gider avansı yatırılmadığı takdirde durum Hakem Heyetine iletilir, Hakem Heyeti yargılamaya son verir.

Bu gibi durumlarda ilgili taraf, daha sonraki bir tarihte, aynı istem ya da karşı istem için başka bir tahkim yargılamasına başvurabilir.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Tebligatlar

Madde 38 – Sekretarya, Hakem Heyeti ve taraflar arasındaki tüm tebligat ve yazışmalar, imza karşılığı, muhatabın veya temsilcisinin bilinen en son adresinde yapılır. Tarafların veya onun adına tebliğ evrakını almaya yetkili kişilerin son adresi tespit edilemezse tebliğ evrakı muhatabın son adresine yapılır ve bu adrese ulaştığı gün tebligat yapılmış sayılır. Taraflar aksini kararlaştırmadıkça tebligat elden yapılabileceği gibi, posta teşkilatı, kargo, kurye, faks, teleks, veya muhataba gönderildiğine dair herhangi bir kayıt içeren diğer telekomünikasyon araçları ile de yapılabilir.

Sürelerin başlaması ve sona ermesi

Madde 39 – Bu Esas gereğince belirlenen süreler, tebligatın yapıldığı ilk gün hesaba katılmaksızın işlemeye başlar; son günün çalışma saati bitiminde sona erer. Tebligat gününü izleyen gün resmi tatil günü ise süre, bunu izleyen ilk iş gününden başlar. Sürenin son günü, resmi bir tatil günü ise süre, tatili takip eden ilk iş günü mesai saati bitiminde sona erer. Sürelerin hesabında resmi tatil günleri hesaba katılır.

Sorumluluk

Madde 40 –Tahkim usulü ile ilgili işlemlerden dolayı;  Yönetim Kurulu ve üyeleri ile GTO ve GTO çalışanları, sorumlu değildirler. Hakemler ve sekretarya çalışanları kasten veya ihmalle zarar verme hali dışında sorumlu tutulamaz.

Ücretler ve kesintiler

Madde 41– Tahkim sürecinde görevlendirilecek hakem, bilirkişi ve eksperler için oda meclisince belirlenen ücretler net ücretlerdir. Hakem ücretleri, alınan kararların kesinleşmesini takiben, 15 gün içinde kendilerine ödenir. Feragat, kabul ve sulh yoluyla uyuşmazlığın çözümü, hakemlerin reddi, değiştirilmesi, hakemin görevden çekilmesi ve yetkisizlik durumu gibi kısmi hizmetlerde hakeme ödenecek ücret Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Yönetmeliği Hükümleri saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulunca belirlenir.

Davada destek hizmeti vermek üzere sekreter tayin edilmesine karar vermeye Yönetim Kurulu yetkilidir. Sekreter ücreti, davanın mahiyeti (yargılama süresi, davanın miktarı, yargılama giderlerine ilişkin anlaşmalar gibi)  dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Saklı tutulan hükümler

Madde 42-  Bu esaslarda hüküm bulunmaması halinde,  Milletlerarası Tahkim Kanunu ile Hukuk Muhakemeleri Kanunundaki hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 43 – Bu esaslar Gaziantep Ticaret Odası Meclisi’nin onayı ile yürürlüğe girer ve bu tarihten sonraki tahkim başvurularında uygulanır.